تهران : سید خندان - تهران پارس - پارک وی
شنبه- پنج شنبه 08:00-16:00
021-22021821 | 02177584830

0 تا 100 تاسیسات ساختمان

مهراز سرویس > بیمارستان > 0 تا 100 تاسیسات ساختمان

جزئیات پروژه

x

مشتری:
کارخانه تولیدی
موقعیت:
جاده  تهران – کرج
سال تکمیل:
2015

نمای کلی پروژه

x

افت فشاردرسیستم لوله کشی در یک سیستم لوله کشی آبرسانی، آب بافشار موجود در لوله های شهری وارد ساختمان می شو در مسیر راه اب عواملی همچون زبری سطح لوله، اتصاله ها، تجهیزات و موارد مشابه موجب افت فشار می گردند. در لوله ها عوامل موثر در ایجاد افت فشار عبارتند از سرعت سیال V، قطر لوله D، زبری سطح داخلی لوله G، گرانروی سیال  و طول لوله ما میزان افت فشاری که در مسیر حرکت سیالی بوجود می آید باید توسط پمپ جبران گردد.

افت فشار در یک مسیر لوله کشی به دو بخش تقسیم می گردد.

ب) افت فشار در تجهیزات و اتصاله های واقع شده در مسیر حرکت سیالی که از رابطه

– V 4 و h = K2 بدست می آید که در این رابطه K ثابتی است که برای هر اتصاله یا تجهیز مقدار مشخصی دارد.

می توان بجای اتصاله ها، طول معینی را به لوله کشی کل مسیر اضافه نمود که به آن طول معادل گویند. معمولاً در یک لوله کشی ساختمانی ۵۰٪ به طول اصلی لوله کشی می افزایند تا افت فشار ناشی از اتصاله ها و تجهیزات جبران گردد.

Need Help? Chat with us